Dofinansowania

Szkolenia z Pasją

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Firma Szkolenia z Pasją jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00001/2023. Wpis umożliwia naszej firmie realizację szkoleń dla Państwa pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Co to jest KFS i kto może się starać o środki?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Na co możesz przeznaczyć środki?

 

Środki KFS możesz otrzymać na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

·        80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

·        100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

1.      doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

2.      kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,

3.      badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

4.      ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

 

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

·        podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

·        podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

 

ABY UZYSKAĆ INFORMACJĘ CZY PUP W ŁODZI AKTUALNIE POWADZI NABÓR WNIOSKÓW NA KFS TRZEBA ODWIEDZIĆ STRONĘ www.lodz.praca.gov.pl i tam w aktualnościach sprawdzać ogłoszenia o prowadzonych naborach wniosków. Na w/w stronie znajdują się również informację  o wysokości środków, wytycznych oraz priorytetach wydatkowania KFS na dany rok kalendarzowy jak również druki wniosków.

BONY ROZWOJOWE

 

Bony rozwojowe to rodzaj wsparcia dla firm z sektora MMŚP, którego celem jest dofinansowanie szkoleń i podniesieni kompetencji pracowników. Jest to instrument wsparcia z funduszy Europejskich, dzięki któremu mniejsze przedsiębiorstwa mogą podnosić swoją konkurencyjność.

 

Kto może ubiegać się o bony rozwoje?

Beneficjentami wsparcia są mikro (zatrudniające od 1 do 9 osób), małe (od 10 do 49 pracowników) oraz średnie firmy (od 50 do 249 zatrudnionych). Wartość dofinansowania zależy właśnie od wielkości firmy – w przypadku miko i małych firm, bony rozwojowe stanowią aż 80% dofinansowania. Średnie firmy mogą liczyć na dotację w wysokości 50%. Dokładne wartości i warunki ustalane są indywidualnie dla każdego województwa, w których decyzję o przyznaniu dotacji wydaje Operator (instytucja nadzorująca konkurs).

 

Jakie usługi obejmuje dofinansowanie?

Bony rozwojowe mają ponieść kompetencje pracowników i dzięki temu wpłynąć pozytywnie na wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa. W ramach dotacji możliwe jest zatem skorzystanie ze szkoleń i kursów,  studiów podyplomowych oraz usług doradczych. Usługi rozwojowe, na które można otrzymać bony są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W jaki sposób możesz skorzystać z bonów rozwojowych?

 

1.      Zarejestruj swoją firmę w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl

2.      Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie Operatora realizującego projekt na terenie województwa łódzkiego,

3.      Wypełnij oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP, o które operator poprosi mailowo na etapie weryfikacji zgłoszenia firmy,

4.      Podpisz umowę wsparcia,

5.      Wpłać wkład własny – w przypadku mikro i małych firm będzie to 20% wartości wsparcia, o które się ubiegasz a w przypadku średnich przedsiębiorstw będzie to co do zasady 50% wnioskowanej kwoty. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz ID wsparcia.

6.      Wybierz usługę rozwojową i skieruj na nią swoich pracowników z użyciem ID wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych,

7.      Poproś swoich pracowników, którzy będą korzystać z usług rozwojowych o założenie profilu uczestnika w BUR i przypisz ich do swojego profilu firmy. Po skorzystaniu z usługi każdy z uczestników wypełnia tzw. ankietę ewaluacyjną,

8.      Znając wyniki ankiet swoich pracowników, wypełnij kwestionariusz jako przedsiębiorstwo. Wyniki są bardzo ważne, gdyż wpływają na ranking Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe, wpływając na poziom oferty dostępnej w BUR.

Gdzie szukać aktualnych informacji o naborach?

 

Aktualne informacje o naborach wniosków o przyznanie usług rozwojowych są ogłaszane na stronach Operatorów oraz stronach zarządu województwa. Decyzje o terminach, wartościach dofinansowania oraz warunkach otrzymania bonów są podejmowane niezależnie w każdym województwie.

DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO AKTUALNE INFORMACJE O NABORACH NA BONY ROZWOJOWE MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE: WWW.STREFAROZWOJU.LODZ.PL

REKONWERSJA

Rekonwersja – przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej a także w stosunku do członków rodzin żołnierzy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia.

https://www.wojsko-polskie.pl/rekonwesja-szrp/

Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej są wszyscy żołnierze zawodowi za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:

– zrzeczenia się obywatelstwa polskiego

– prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

– prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

– skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania

– prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

Na szczeblu centralnym za całokształt realizowanej w Siłach Zbrojnych RP rekonwersji kadr odpowiada Departament Spraw Socjalnych MON. Za rekonwersję odpowiedzialne są także: Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (COAZ), Ośrodki Aktywizacji Zawodowej (OAZ) oraz Wojskowe Biura Emerytalne (WBE).

Wzory wniosków i oświadczeń dostępne na stronie 
https://coaz.wp.mil.pl/pl/

Komunikat

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) ulegają zmianie wysokości limitów finansowych dotyczące pomocy rekonwersyjnej. 

Od dnia 23 kwietnia 2022 roku wysokość limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej odpowiednio wynoszą:

  • Po 4 latach zawodowej służby wojskowej  100% limitu, tj. 2.736 zł (uprzednio 3.420 zł)
  • Po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 zł (uprzednio 6.840 zł)
  • Po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł)

 

Zwolnionym w skutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300% limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł).

 

Ponadto w przypadku gdy ośrodek szkolenia znajduje się powyżej 50 km (w jedną stronę) od miejsca zamieszkania, osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej przysługuje: 20 przejazdów i  30 noclegów.